Privacy statement

V. MET WIE DEELT STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
  STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
 2. In sommige gevallen is STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
  STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
  • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
  • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
  • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
  • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
  STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
  Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
  In de hiervoor genoemde gevallen zorgt STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
 3. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 1. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
  Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
  • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus
  Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

 1. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Recht van inzagen verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar
  Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
  • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms. Dit betekent dat u STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
  • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms toelaat om dit te controleren.
  • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms een einde genomen heeft, kan u STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms.
  • Een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel 14. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer er gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
  • Een recht van bezwaar tegen direct marketing. In artikel 15 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.
 2. Recht om een klacht in te dienen
  U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms,Zwaluwenlaan 8 te 3941 Eksel, of per e-mail naar info@stermakelaars.eu.
  U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00

IX. COOKIEBELEID

 1. Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.
 2. De website van STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
  • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website. Ze staan in voor de technische werking van de website en dragen bij tot het gebruiksgemak van de bezoeker.
  • Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestatie kunnen meten en verbeteren (bv. Google Analytics).
  • Third-party cookies: In deze website zijn functionaliteiten van Facebook opgenomen. STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms heeft geen invloed op de cookies van derde partijen en de gegevens die zij daarmee verwerken. Lees de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 3. U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die STERMAKELAARS, Patricia (Marit) Wilms gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.
  De werkwijze is afhankelijk van de browser die u gebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten